Król Maciu¶ Pierwszy

Janusz Korczak - Król Maciu¶ Pierwszy

Król Maciu¶ Pierwszy az Janusz Korczak

  • A könyv címe: Król Maciu¶ Pierwszy
  • A könyv szerzője: Janusz Korczak
  • Kiadó: Janusz Korczak
  • Oldalszám: 2016. augusztus 16.
    ISBN: 6610000022977
  • Megjelenés: ERR
  • Elérhető fájlok: Janusz Korczak – Król Maciu¶ Pierwszy.pdf, Janusz Korczak – Król Maciu¶ Pierwszy.epub, Janusz Korczak – Król Maciu¶ Pierwszy.mobi
  • A könyv nyelve: hu-HU
  • A könyv letöltése feltételei: Ingyen

Król Maciu¶ Pierwszy letöltés könyvet pdf, epub, mobi

Król Maciu¶ Pierwszy: leírás

Janusz KorczakW³a¶c. Henryk Goldszmit.Z wykszta³cenia i zawodu lekarz, zas³yn±³ jako pedagog i psycholog dzieciêcy, twórca niezwykle nowatorskiego systemu wychowawczego, opartego na zasadach demokracji, szczero¶ci, szacunku oraz wszechstronnej aktywizacji spo³ecznej dzieci (np. jego podopieczni redagowali samodzielnie czasopismo "Ma³y Przegl±d"). Wspó³twórca i kierownik ¿ydowskiego Domu Sierot w Warszawie (1912-1942) oraz sierociñca dla dzieci polskich Nasz Dom (1919-1936) mieszcz±cego siê na Bielanach w Warszawie. Wyk³adowca Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz Wolnej Wszechnicy Polskiej.Zajmowa³ siê publicystyk±, wspó³pracuj±c m.in. z czasopismami "W s³oñcu" i "Szko³a Specjalna" oraz Polskim Radiem, w którym wyg³asza³ popularne pogadanki radiowe opublikowane nastêpnie pt. Pedagogika ¿artobliwa.W 1942 w getcie warszawskim, pe³ni±c nieprzerwanie funkcjê pediatry i opiekuna sierot, pisa³ Pamiêtnik (wyd. po wojnie w Wyborze pism). Zgin±³ w hitlerowskim obozie zag³ady w Treblince wraz z wychowankami swojego zak³adu.Ur. 22 lipca 1878 (1879) w WarszawieZm. 7 sierpnia 1942 w TreblinceNajwa¿niejsze dzie³a: Król Maciu¶ Pierwszy (1923), Bankructwo Ma³ego D¿eka (1924), Kajtu¶ czarodziej (1934), Kiedy znów bêdê ma³y (1925), Senat szaleñców (1931), Jak kochaæ dziecko (1920), Prawo dziecka do szacunku (1929)

Leave a Reply